உபவிஸ்தகோணாசனம் (Upavistha Konasana) பயிற்சி செய்யும் முறை :

முதலில் விரிப்பின் மீது கால்களை நீட்டியவாறு அமரவும். அதன் பின்பு கால்களைப் பக்கவாட்டில் நேராக நீட்டி கால்களின் பெருவிரல்களைக் கைகளால் பிடித்துக் கொள்ளவும்.

முதலில் விரிப்பின் மீது கால்களை நீட்டியவாறு அமரவும். அதன் பின்பு கால்களைப் பக்கவாட்டில் நேராக நீட்டி கால்களின் பெருவிரல்களைக் கைகளால் பிடித்துக் கொள்ளவும்.

அதன் பின் மெதுவாக முன்னுக்குக் குனிந்து முகத்தை விரிப்பில் அமர்த்தவும்.

உபவிஸ்தகோணாசனம் பயிற்சி செய்யும் நேர அளவு :

மூன்று முதல் ஐந்து வினாடிகள் வரை நிறுத்தவும். இரண்டு முதல் மூன்று முறைகள் செய்யலாம்.

உபவிஸ்தகோணாசனம் பயிற்சியின் பலன்கள் :

இந்த ஆசனம் செய்வதினால் கால்கள், இடுப்பு, முதுகு, கழுத்துக்கு நல்ல பயிற்சி கிடைக்கிறது. இளமையும் வலிமையும் குன்றாமல் இருக்கும். இப்பயிற்சியைத் தினமும் பயின்று வரவும்.

Previous Post Next Post